Nitto získalo stříbrnou medaili EcoVadis

Nitto Denko Czech bylo auditováno v oblasti Společenské odpovědnosti firem (Corporate Social Responsibility) mezinárodní auditorskou společností EcoVadis a již napoprvé získalo stříbrnou medaili!

Co vlastně EcoVadis je ?

EcoVadis je uznávaná a nezávislá platforma, která zkoumá společenskou odpovědnost firem podle mezinárodně platných standardů, jako jsou zásady iniciativy OSN Global Compact nebo úmluvy Mezinárodní organizace práce. EcoVadis hodnotí společnosti na základě 21 kritérií, která se dělí do čtyř skupin:

1. Dodržování lidských práv a spravedlivých obchodních praktik
2. Životní prostředí
3. Etika
4. Udržitelný rozvoj

Výsledná analýza shrnuje silné a slabé stránky společnosti, které se týkají zásad, činností a výsledků, a poskytuje také doporučení na vylepšení činností a postupů, které společenskou odpovědnost dále posílí.

Tomuto tématu se budeme intenzivně věnovat a nadále pracovat na souladu se současnými standardy v oblasti společenské odpovědnosti. Našim cílem je se neustále zlepšovat, nadále rozvíjet aktivity ve všech uvedených oblastech tak, abychom dosáhli zlaté medaile již v příštím roce.

Lenka Schuermans
HR, GA & Communications Dept.
31.8.2021