SAQ (=Self Assessment Questionaire)

 

Celosvětově uznávaný standard udržitelnosti pro automobilový průmysl

SAQ (=Sebehodnotící dotazník),  je v souladu s globálními zásadami udržitelnosti v automobilovém průmyslu a zaměřuje se na zvyšování výkonnosti v oblasti udržitelnosti v dodavatelském řetězci prostřednictvím hodnocení zásad a postupů v oblasti řízení společnosti, lidských práv a udržitelnosti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti, obchodní etiky a dodržování předpisů, odpovědného využívání zdrojů nerostných surovin a odpovědného řízení dodavatelů.

 

Nitto Denko Czech dosáhlo hodnocení B 96%